(حضور کلیه کارآموزان ورودی 96, 97 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه سخنرانی 97.5,96.5

سخنران : جناب آقای شاپور محمد حسینی

موضوع :تعیین مجازات و بررسی نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

زمان برگزاری :سه شنبه 98/03/21

ساعت : 9.30 صبح

محل :آمفی تئاتر

اطلاعیه

برنامه تعیین محل اشتغال و کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون ورودی 1397

نفر 1 تا 35 روز سه شنبه 98/02/31 راس ساعت 10 صبح

نفر 36 تا 70 روز چهارشنبه 98/03/01 راس ساعت 10 صبح

تعیین شهر به ترتیب تراز آزمون صورت می گیرد و در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر ،هیچگونه اعتراض در خصوص حق تقدم مذکور پذیرفته نخواهد شد.

(حضور کلیه کارآموزان ورودی 96, 97 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه سخنرانی 97.4,96.4

سخنران : جناب آقای عبدالحسین نژاد مقدم

موضوع : مقررات ارضی و ثبت اراضی کشاورزی

زمان برگزاری :پنجشنبه 98/02/26

ساعت : 10 صبح

محل :آمفی تئاتر

(حضور کلیه کارآموزان ورودی 97 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه سخنرانی 97.3

سخنران : جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی

موضوع : آشنایی با مقررات انتظامی

زمان برگزاری :پنجشنبه 98/02/19

ساعت : 11:30

محل :آمفی تئاتر

(حضور کلیه کارآموزان ورودی 96و97 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه سخنرانی 96.3و 97.2

سخنران : جناب آقای دکتر منصور شکیبا

موضوع : نحوه تنظیم وکالتنامه

زمان برگزاری :پنجشنبه 98/02/19

ساعت : 10 صبح

محل :آمفی تئاتر

(حضور کلیه کارآموزان ورودی 96 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه کارگاه 96.2

اجرای کارگاه :جناب آقای حسین آخوندی

موضوع :مقررات حاکم بر اراضی (2)-کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

زمان برگزاری :دوشنبه 98/02/09

ساعت : 10 صبح

محل :آمفی تئاتر

(حضور کلیه کارآموزان ورودی 96 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه سخنرانی 96.1

سخنران :جناب آقای حسین آخوندی

موضوع :مقررات حاکم بر اراضی (1)

زمان برگزاری :چهارشنبه 98/02/04

ساعت : 10 صبح

محل :آمفی تئاتر

(حضور کلیه کارآموزان ورودی 97 در تمامی جلسات سخنرانی و کارگاه الزامیست )

اطلاعیه سخنرانی 97.1

سخنران :جناب آقای علی محمد صالحی

موضوع :شرح وظايف كارآموزي

زمان برگزاری :سه شنبه 98/02/03

ساعت : 12 صبح

محل :آمفی تئاتر