ردیف نام خانوادگی نام کد ملی سهمیه نهایی
1 ميرصادقي سيدمسعود 2300294771 آزاد
2 بزرگيان نويد 1741234166 آزاد
3 كرمي دره نارنجي علي 5509946776 آزاد
4 مرادي ارمان 1960315811 آزاد
5 ربيحاوي قاسم 1890244635 آزاد
6 شميري محمد 2003291253 آزاد
7 ارامي سلمان 1861728042 آزاد
8 ميرچناري شيدا 1920112286 آزاد
9 ساكي معصومه 1989651070 آزاد
10 كيانپوربرجوئي پونه 1960773771 آزاد
11 عباسي عقيل 1741432359 آزاد
12 دره بالائي مهدي 1990875815 آزاد
13 اسدي كلمتي صمد 1830414399 آزاد
14 حسيني سيداسماعيل 1841189685 آزاد
15 مويدنيا فاطمه 1850276064 آزاد
16 بهرامي مريم 1741247284 آزاد
17 صباحي مقدم وفا 1741462037 آزاد
18 احمدي هليلي ندا 6630042492 آزاد
19 مراقي عباس 1740869508 آزاد
20 نجفي بهناز 1870405315 آزاد
21 سلمان پورفراش سجاد 1990358391 آزاد
22 سليماني بابادي مرتضي 5550247372 آزاد
23 پروين نجمه 1850396681 آزاد
24 جرفي عدنان 1756829748 آزاد
25 اميرزاده دزفولي پرنيان 1740124456 آزاد
26 خواجوي نوشين 5299970374 آزاد
27 يوسف نژاديان حسين 1820118762 آزاد
28 حيدري زهرا 4130896040 آزاد
29 فرهادي بيرگاني ژاله 1870248368 آزاد
30 عارفي نيا عبدل 6009966973 آزاد
31 رشيدي ريحانه 1900051567 آزاد
32 سگوند ندا 1920161058 آزاد
33 البوعلي ناصر 6620037186 آزاد
34 بغلاني عادل 1810053821 آزاد
35 عساكره علي 1940091551 آزاد
36 بلاغي اينالو محمد 2571146300 آزاد
37 شهاوندي عرفان 1920312323 آزاد
38 پورجمشيد سيدمجيد 1900184370 آزاد
39 جنت شعار مريم 1861376464 آزاد
40 شيرالي محمود 1910893773 آزاد
41 بريحي نژاد امنه 1940185211 آزاد
42 حبيبي ميلاد 4810107949 آزاد
43 نصيري نيكو سارا 1971508675 آزاد
44 رضائي الهام 1850356483 آزاد
45 عسگري فاطمه 3920268458 آزاد
46 خدري ميرقائد زهرا 5550212714 آزاد
47 طاعتي فر داود 2003311491 آزاد
48 ابراهيمي سيدمرتضي 1740425650 آزاد
49 شكري هاشمي سعيد 1990772838 آزاد
50 شكرائي مهدي 2003163212 آزاد
51 شجاعي سامان 1850147191 آزاد
52 ايسپره مهدي 1742096999 آزاد
53 ابوهلال هدي 1951075137 آزاد
54 صدري ستاره 1290574162 آزاد
55 ايسپره ميلاد 1990467938 آزاد
56 شيخ زاده تك ابي رويا 1841867713 آزاد
57 ظريف فاطمه نسا 2512073688 آزاد
58 عزيزي اسحاق 6630031202 آزاد
59 كريمي ارپنائي محمود 1972454196 آزاد
60 غانمي كوثر 5850008731 آزاد
61 ناصريان سيداميد 1753536081 آزاد
62 طهماسبي قرابي خديجه 1841914010 آزاد
63 ساعدي طارق 1742069592 آزاد
64 صالحي مريم 1990218644 آزاد
65 روانداز مهرداد 1850043711 آزاد
66 محمدحسيني حاجي ور افشين 5550112248 آزاد
67 ال كثير سعيد 1756302065 آزاد
68 اميدي ليلا 5269464608 آزاد
69 مرادي پور شهرام 1841773298 آزاد
70 سرملي بادي اسماعيل 1830310372 آزاد
71 كاويان پور معصومه 1990195873 آزاد
72 ياقوتيان مهدي 1742072331 آزاد
73 فيضي فرزانه 2002159467 آزاد
74 نجفي بابادي مرضيه 1960134566 آزاد
75 حسني پور رقيه 1930705506 آزاد
76 لجمارك سميه 1911166077 آزاد
77 علواني محمد 1890046299 آزاد
78 عبيداوي مصطفي 1980123594 آزاد
79 وفائي محمدرضا 1990371515 آزاد
80 مموئي زهره 1861804555 آزاد
81 شريفي ابوالعباس امين 4810029591 آزاد
82 نقيبي فر مهدي 5260271701 آزاد
83 نيك رفتار فاطمه 1980338310 آزاد
84 محبي پويا مريم 1920094008 آزاد
85 تركي بابك 5279975631 آزاد
86 بروايه مسعود 1740886933 آزاد
87 سعداني پور حسن 1829099566 آزاد
88 القاصي علي 1970436778 آزاد
89 جمالي محمد 1850025045 آزاد
90 مقتدايي نيا فاطمه 1930842325 آزاد
91 گهري منصور 2082239667 آزاد
92 بردي مهري 2002651256 آزاد
93 منصوريان هادي 1880662711 آزاد
94 شريف نسب سيداحمد 1980101256 آزاد
95 عزيزي محمد 1741242053 آزاد
96 ذاكري فرد زليخا 5990003511 آزاد
97 مرادي نسيم 1990062962 آزاد
98 خسروي اميد 1971467138 آزاد
99 ترابي ثريا 1841433896 آزاد
100 جانكي امير 1750722216 آزاد
101 عبادي محمد 1753697921 آزاد
102 بحراني حسين 384799878 آزاد
103 محمدي كامبيز 2392101043 آزاد
104 حبيبي معين 4810039031 آزاد
105 نعمتي چهاربيشه هانيه 1960390562 آزاد
106 سليماني بابادي احمد 1960301608 آزاد
107 دودي فريده 1752258908 آزاد
108 زاهدنژاد مهدي 1911159631 آزاد
109 محمدي بهزاد 1830342703 آزاد
110 خادمي زينب 4073683373 آزاد
111 دست برسر بهاره 1742149448 آزاد
112 فررسن ماندانا 1920062963 آزاد
113 حيدري ارا الهام 1757351851 آزاد
114 جهانگيري مرام حميد 1972484850 آزاد
115 كريمي مريم 1850144419 آزاد
116 محمودنژاد سجاد 4199898352 آزاد
117 موسوي ده موردي سيده زهرا 1841818046 آزاد
118 زيبا فاطمه 1940125472 آزاد
119 حسين پورخياط مسعود 1990077455 آزاد
120 بداغي گله غلامرضا 4680076844 آزاد
121 علي پور حمزه 4539952961 آزاد
122 زيدوني قاسم 6619625304 آزاد
123 بادانه سارا 1757241507 آزاد
124 عباسي نادر 1757538208 آزاد
125 الوانچي مجيد 2301203980 آزاد
126 اسدي زارعي اميرحسين 1850375062 آزاد
127 كريمي نازيلا 4240128773 آزاد
128 كريمي بيرگاني مرواريد 1742480225 آزاد
129 جوادي نصير محمد 5269451182 آزاد
130 بهادري گلناز 1861586523 آزاد
131 سليماني بابادي مصطفي 1972452436 آزاد
132 جرفي منا 1980006512 آزاد
133 هلالاتي سمير 1829131281 آزاد
134 صالحپور نازنين 1960207709 آزاد
135 فوادي حميد 1850154406 آزاد
136 عيسوندي نسرين 5269899361 آزاد
137 عصاره شكوه 2003297405 آزاد
138 علي زاده حسين 1990408060 آزاد
139 دشت بزرگ سارا 1755043074 آزاد
140 موسوي رضا 5999920094 آزاد
141 طيبي اسماعيل 1754859550 آزاد
142 روائي رامين 1870323173 آزاد
143 رشيدي راد مرضيه 1841913979 آزاد
144 خدادادي موسيري صغرا 4679963948 آزاد
145 رحماني نژاد مسلم 4810094553 آزاد
146 جليلي مريم 1972320051 آزاد
147 فرحاني رميله مريم 3501518978 آزاد
146 رجبي سيده مرجان 2003345116 آزاد
149 راشدي علي 1951015665 آزاد
150 مراديان زاهد 4859957458 آزاد
151 غلامي معصومه 3539902139 آزاد
152 ظهيري زهره 1990078435 آزاد
153 شفيع پور محمدرضا 1861726015 آزاد
154 سپاسدار شريفه 1860381979 آزاد
155 معصومي زاده سيدحسين 1740205324 آزاد
156 شريفي محمد 1980303770 آزاد
157 نورمحمدي ابوالفضل 5260294394 آزاد
158 موسوي سيداحمد 1980004315 آزاد
159 مهران نسب نجمه 4260177451 آزاد
160 سلطاني موسي 1882396529 آزاد
161 قاسم پور زهره 1850008965 آزاد
162 ناصح نيا سينا 1741855896 آزاد
163 موسوي سيده مژگان 1810343641 آزاد
164 حيدري شيرازي ارمغان 2282489659 آزاد
165 طريفي خديجه 1911195077 آزاد
166 علائي شيخ رباط كامران 1850314802 آزاد
167 افروغ نرگس 1819520641 آزاد
168 جاويد محمد 1850194513 آزاد
169 جويبار فاطمه 1861774680 آزاد
170 گرايي محمد 1820227146 آزاد
171 نوري سارا 4819912348 آزاد
172 هولاگويي نوال 1741144401 آزاد
173 عزيزي علي 1990773321 آزاد
174 عبيات سامي 1742401996 آزاد
175 افشاري رستا 1860336124 آزاد
176 رحماني مسعود 4251169204 آزاد
177 ميداني عاطفه 1920254501 آزاد
178 عبداله شهاب 1971502987 آزاد
179 عنافچه قاسم 1757119833 آزاد
180 بزرگ زاده بهاره 1882226062 آزاد
181 عريمش مريم 1950710807 آزاد
182 بوعذار منصور 1980016054 آزاد
183 اژند عباس 4819479369 آزاد
184 مسكرپورسيدي عليرضا 2002206007 آزاد
185 سلطاني نژاد معصومه 1911745859 آزاد
186 سالمي مريم 1753849314 آزاد
187 دره بالائي محمد 1990363407 آزاد
188 مهدي پوربابادي فريبرز 1960448978 آزاد
189 يوسفي مرتضي 4819700898 آزاد
190 الياسي سعيد 4160243835 آزاد
191 افتخار محمدهادي 5260015126 آزاد
192 اسماعيلي فرد هادي 2003088164 آزاد
193 قرباني بيرگاني فرانك 1810127920 آزاد
194 موسوي سيدمرتضي 4130719459 آزاد
195 گل بو الهام 2003269959 آزاد
196 بهداروندي الهام 1870110544 آزاد
197 حسين وند محمدرضا 4160102751 آزاد
198 ستايش جو حمزه 5999910927 آزاد
199 قلعه تكي محمدامين 1940154863 ایثارگران
200 رستمي نورابادي نگار 1951078470 ایثارگران
201 البوغبيش مهدي 1951037723 ایثارگران
202 قيم فاطمه 1950986837 ایثارگران
203 شهونديان پوريا 1990754384 ایثارگران
204 عزيزي فاطمه 2003453512 ایثارگران
205 مدهني فاطمه 1920168941 ایثارگران
206 زندي كورش 1842045598 ایثارگران
207 ملائي ارزو 1741267374 ایثارگران
208 عرب پور مرتضي 1742503055 ایثارگران
209 عدالتي نسيم 1741131219 ایثارگران
210 پيرعباسي عبدالحميد 1971681113 ایثارگران
211 رحيمي فاطمه 1920084649 ایثارگران
212 سبحاني سيدعلي 1980160872 ایثارگران
213 رضائي نازنين 1810108292 ایثارگران
214 سعيدي مسعود 1830237780 ایثارگران
215 قشوني مرتضي 1741346746 ایثارگران
216 كاوياني نسب محمد 1931121801 ایثارگران
217 مومني علي 4810229874 ایثارگران
218 مسجدرو محسن 1850087083 ایثارگران
219 كلانتري مكتبي مجتبي 1990290371 ایثارگران
220 مياحي مسعود 1742580661 ایثارگران
221 رشيدي سعيد 4810142612 ایثارگران
222 كريمي نسب ستار 1755965631 ایثارگران
223 محمدي زهره 4210019925 ایثارگران
224 داودي دراره فاطمه 370182766 ایثارگران
225 درويش پسند غزل 1810351936 ایثارگران
226 قرباني نجمه 1990287948 ایثارگران
227 قلاوند حامد 1920156275 ایثارگران
228 ملك زاده احسان 2372505866 ایثارگران
229 شجاعي مهرزاد 1861666756 ایثارگران
230 جمشيدي ستار 1861775822 ایثارگران
231 يزدان دوست ابراهيم 4251274636 ایثارگران
232 موسوي فاضل سيده صديقه 1742056709 ایثارگران

 

 

تذکر و توضیح

1_ تمامی پذیرفته شدگان می بایست در موعد مقرر مطابق با جدول زمان بندی ،جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

2_ پذیرفته شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود ،به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

3_ بدون همراه داشتن مدارک ، ثبت نام و تشکیل پرونده انجام نخواهد شد .

4_ پذیرش نهایی و صدور پروانه کارآموزی منوط به احراز شرایط قانونی توسط کانون وکلا می باشد .

5- لازم به ذکر است که هزینه های آموزش در دوره کارآموزی برعهده کارآموز می باشد. که متعاقباٌ برآورده شده و اعلام میگردد.

 

جدول زمان بندی ثبت نام :

کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1400 می بایست رأس ساعت 9 صبح به شرح برنامه زمان بندی با همراه داشتن مدارک لازم و با توجه به ضوابط اعلام شده ، در کانون وکلای دادگستری خوزستان واقع در اهواز _ امانیه خیابان فلسطین ، روبروی سازمان انتقال خون جهت ثبت نام حاضر شوند .لازم به ذکر است عدم حضور شخص در روز مقرر، به منزله عدم ثبت نام و تشکیل پرونده می باشد .

 

         رتبه                        تاریخ
       نفرات 1 تا 50 شنبه           1401/08/14
        نفرات 51 تا 100 یکشنبه         1401/08/15
       نفرات 101 تا 150 دوشنبه         1401/08/16
       نفرات 151 تا 200 سه شنبه      1401/08/17
     نفرات  201 تا 232 چهارشنبه     1401/08/18

 

  

مدارک لازم

1_ اصل و کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه 3 سری

2_ اصل و کپی پشت و رو کارت ملی برابر اصل شده 3 سری

3_ اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای آقایان )

4_ اصل و کپی برابر اصل شده مدرک کارشناسی مرتبط 2 سری (کسانی که دارای مدرک بالاتر از کارشناسی هستند مکلفند مدرک تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه دهند )منظور از مدرک تحصیلی ، دانشنامه دوره کارشناسی   در رشته حقوق ، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تأیید مرجع صالح می باشد .

5_ 12 قطعه عکس رنگی 4*3 با درج نام و نام خانوادگی در پشت عکس

6_ تصویر کارنامه آزمون سال 1400

7_ کسانی که محل تولد آنان استان خوزستان نمی باشد،ارائه اصل گواهی صادره از کلانتری محل ، مبنی بر سکونت مستمر در پنج سال گذشته (از مرداد سال 1396 تا مرداد سال 1400) الزامی می باشد.

8_ تصویر اسکن شده کلیه مدارک فوق و عکس متقاضی الزاماً می بایست هنگام ثبت نام بر روی لوح فشرده CD  با فرمت PNG  با حداکثر حجم 512 کیلوبایت جهت هر مدرک تحویل شود .

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *