دادستان انتظامی کانون:

جناب آقای حمید عزیزی

معاون دادستان انتظامی:

جناب آقای سید نیما حسینی (معاون اول)

جناب آقای مرتضی محمدی مهر

جناب آقای محسن شیرسوار شهاوند

جناب آقای رضا علمداری