دادستان انتظامی کانون:

جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی

معاون دادستان انتظامی:

سرکار خانم آزیتا شیرانی

جناب آقای حسن ساکی

جناب آقای سید نیما حسینی