دادستان انتظامی کانون:

جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی

معاون دادستان انتظامی:

جناب آقای حسین علی حاتمی

جناب آقای سید نیما حسینی

جناب آقای حاتم رویشدزاده