رئیس محترم شعبه اول دادگاه انتظامی:

سیدنصرت الله اشرفی


دادرس شعبه اول دادگاه : سلطانعلی شجاع


دادرس شعبه اول دادگاه : عبدالله اسمی پور گراوند


رئیس محترم شعبه دوم دادگاه انتظامی:حمید سراجی پور


دادرس شعبه دوم دادگاه: حاتم عباسی راد


دادرس شعبه دوم دادگاه : شیدا عطار زاده


رئیس محترم شعبه سوم دادگاه انتظامی:اسد الله ناصری کریموند


دادرس شعبه سوم دادگاه : سید بهروز حسینی


دادرس شعبه سوم دادگاه :بهنام جلیلیان


رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه انتظامی:محمد امین درویش


دادرس شعبه چهارم دادگاه: حمید محمدی


دادرس شعبه چهارم دادگاه : افشین زنگنه


رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه انتظامی:سید یوسف رضوی


دادرس شعبه پنجم دادگاه : آرش مستعدی


دادرس شعبه پنجم دادگاه :یعقوب ایمری اسکندری