رئیس محترم شعبه اول دادگاه انتظامی:

اسد الله ناصری کریموند


دادرس شعبه اول دادگاه : ساسان براتی


دادرس شعبه اول دادگاه : سید بهروز حسینی


رئیس محترم شعبه دوم دادگاه انتظامی:سید نصرت اله اشرفی


دادرس شعبه دوم دادگاه: حسین صفایی


دادرس شعبه دوم دادگاه : آرش مستعدی


رئیس محترم شعبه سوم دادگاه انتظامی:حمید سراجی پور


دادرس شعبه سوم دادگاه : بهنام جلیلیان 


دادرس شعبه سوم دادگاه :شیدا عطارزاده


رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه انتظامی:حمید محمدی


دادرس شعبه چهارم دادگاه: عزیز عبیات


دادرس شعبه چهارم دادگاه : کریم چعب