ترحیم عرفانی مراسم ترحیم عرفانی و دشتی

جناب آقای سید یزداله طاهری نسب

رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت :06132922123

ایمیل :

جناب آقای اسماعیل جویجری

نائب رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای غلامحسن مزارعی

بازرس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت :

ایمیل :

جناب آقای حمید عزیزی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت:06133337809

ایمیل :

ترحیم عرفانی مراسم ترحیم عرفانی و دشتی