ترحیم عرفانی مراسم ترحیم عرفانی و دشتی

جناب آقای سید یزداله طاهری نسب

رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت :06132922123

ایمیل :

جناب آقای اسماعیل جویجری

نائب رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای محمد امین درویش

بازرس هیأت مدیره

تلفن ثابت:06133337913

ایمیل :

جناب آقای افشین زنگنه

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت :06132922123

ایمیل :

جناب آقای حمید عزیزی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت:06133337809

ایمیل :

اعضای محترم علی البدل

جناب آقای توفیق امیری

تلفن ثابت:06133385977

ایمیل :

جناب آقای حسین آخوندی

تلفن ثابت: 06133228784

ایمیل :

جناب آقای یوسف محمد حسینی حاجی ور

تلفن ثابت:06132933363

ایمیل :

ترحیم عرفانی مراسم ترحیم عرفانی و دشتی