جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی
رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت :

ایمیل :

جناب آقای محمد امین درویش

نائب رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای افشین زنگنه

بازرس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

سرکار خانم نوال نزاری

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت :

ایمیل :

جناب آقای علی فرطوسی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

اعضای محترم علی البدل

جناب آقای عادل حمیدی نژاد

تلفن ثابت:

ایمیل :

تلفن ثابت: 

ایمیل :

تلفن ثابت:

ایمیل :