جناب آقای سید یزداله طاهری نسب

رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت :06132922123

ایمیل :

جناب آقای اسماعیل جویجری

نائب رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای غلامحسن مزارعی

بازرس هیأت مدیره

تلفن ثابت:06132219739

ایمیل :

جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت :

ایمیل :

جناب آقای حمید عزیزی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت:06133337809

ایمیل :

اعضای محترم علی البدل

جناب آقای مهدی مواساتیان

تلفن ثابت:0613339171

ایمیل :

جناب آقای علی فرطوسی

تلفن ثابت: 06133360615

ایمیل :

جناب آقای سید محمد صادق آل محمد

تلفن ثابت:06133387660

ایمیل :