رئیس محترم کمیسیون آموزش و پژوهش: جناب آقای غلامحسن مزارعی