رئیس کمیسیون : حمید عزیزی


اعضای کمیسیون :

سیاوش شجاع پوریان

منصور شکیبا

علی محمد صالحی

حسین آخوندی