رئیس کمیسیون : سرکار خانم مینا فردین


اعضای کمیسیون :آقایان

 شاپور محمد حسینی

سید احمد هاشم زاده

علی محمد صالحی

منصور شمس