رئیس کمیسیون : سرکار خانم آزیتا شیرانی پور


اعضای کمیسیون :آقایان

 شاپور محمد حسینی

سید احمد هاشم زاده

علی محمد صالحی

منصور شمس