اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان سال1402 در سهمیه آزاد و ایثارگران،ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی به شرح زیر اعلام میگردد:

ردیف نام خانوادگی     نام کد ملی سهمیه نهایی
1 سعيدي افروز 1960591746 آزاد
2 داودي سنگ چين وحيد 1830511505 آزاد
3 احمديان حامد 6620060218 آزاد
4 داودي فر مازيار 1830438883 آزاد
5 فعله گري رضوان 3790415146 آزاد
6 حفيظي سعيد 1920090037 آزاد
7 بيگ نژاد احسان 1861269889 آزاد
8 بابانژاد ايمان 1990243002 آزاد
9 شكرائي مهدي 2003163212 آزاد
10 جزايري پور سيداميرهادي 72074981 آزاد
11 صفري پور زهرا 4621730673 آزاد
12 كياني شيوا 3950261591 آزاد
13 ريحاني مرتضي 1940572339 آزاد
14 عالي محمدي دوپكي رضا 1830322850 آزاد
15 عباداتي علي 1742532543 آزاد
16 سروي سرميداني فرانك 1842028855 آزاد
17 بريحي بهاره 1742641751 آزاد
18 نوروزي زهرا 1870091000 آزاد
19 يوسفي بابادي احسان 5550164930 آزاد
20 خواجويان نسرين 1850316090 آزاد
21 فدعم مرفاوي سها 1820318941 آزاد
22 تميمي توفيق 1740502450 آزاد
23 حسيني سيداسماعيل 1841189685 آزاد
24 ويسي زاده علي 1753763657 آزاد
25 وشاحي پور ارمين 1742247776 آزاد
26 تابنده سياوش 5990064152 آزاد
27 رحماني بهزاد 1850324611 آزاد
28 اسكندري مسعود 1870500105 آزاد
29 جرفي مهدي 1989635131 آزاد
30 مجدم شهين 1742495087 آزاد
31 بهوند بهاره 1740437489 آزاد
32 شالودراشكفت مهتاب 1830370650 آزاد
33 باراني فاطمه 1920364056 آزاد
34 دودافكن زينب 5260583973 آزاد
35 حاجي پور محمدامين 1960473271 آزاد
36 پارسيان مهر ياسمن 1742757316 آزاد
37 اسدپوركوفي مجتبي 5550101701 آزاد
38 مشهدي زاده زينب 1742122639 آزاد
39 صانعي ارزو 1940660513 آزاد
40 سواري سميه 1830571419 آزاد
41 ايمان مقدم فرشاد 1850278296 آزاد
42 اذرهمايوني نسرين 3962290796 آزاد
43 داودي پور سيدجعفر 1742524788 آزاد
44 رضائي اعظم 4849168302 آزاد
45 نيسي سميه 1989758940 آزاد
46 اسدي كلمتي مرضيه 1830258354 آزاد
47 شاطري سكينه 4550030283 آزاد
48 گودرزي مهدي 4132567796 آزاد
49 بندك پور فريبا 1850274959 آزاد
50 فرجي حبيب 4819961160 آزاد
51 رحماني رستمي زهرا 1830235206 آزاد
52 زيارتي محمد 4269552735 آزاد
53 اسدزيبا مهناز 6630080645 آزاد
54 شوشتري پور محمد 1990950191 آزاد
55 شاميري سروش 1742276563 آزاد
56 عدالت پور سيدرضا 4260113313 آزاد
57 حسيني علي 1841307874 آزاد
58 خسروكياني مهشيد 1742304494 آزاد
59 رمضاني پياني فرحان 1830411268 آزاد
60 حبيبي زهرا 4810319601 آزاد
61 پرهيزگار جواد 4240252806 آزاد
62 تقي پوربيرگاني راضيه 1742381898 آزاد
63 سلامتي فرد محمدامين 1742316621 آزاد
64 اكبري مينا 1870093704 آزاد
65 داغله فاطمه 1741902266 آزاد
66 سبحاني نوال 1810229839 آزاد
66 زماني راد محمد 1991996111 آزاد
68 جهانيان ساناز 1920198326 آزاد
69 استادممزائي محمد 1990687652 آزاد
70 زنگنه عباسي محمد 1819831469 آزاد
71 البوحمدان مرتضي 1990077171 آزاد
72 حسيني سيديوسف 3990086634 آزاد
73 تعب زاده زينب 1741598974 آزاد
74 طاهري سيدمحمدرضا 1742602169 آزاد
75 صالحي كبري 1841545635 آزاد
76 بهونديوسفي پريا 1900246724 آزاد
77 باغدار ياسمن 1850374163 آزاد
78 طباطبائي فخر سيدحميد 4810266710 آزاد
79 چهارلنگ بديل سارا 1810148448 آزاد
80 ازادي اتوسا 1991022451 آزاد
81 الماسي بردميلي فرشاد 1830337106 آزاد
82 كلانترمحمدي سيدصدرالدين 1881597407 آزاد
83 عالي پور رضا 1990973507 آزاد
84 منجزي مجيد 1870418034 آزاد
85 فرجي كوثر 1960334220 آزاد
86 همتي سجاد 4160468081 آزاد
87 فريدوني نسرين 1841933627 آزاد
88 اسدي زارعي رضا 1861676263 آزاد
88 رحيمي ميثاق 1920257780 آزاد
90 ماكنالي رضا 1920336941 آزاد
91 محمودي ميلاد 1830364634 آزاد
92 شيرمردان ميثم 1882430298 آزاد
93 طالبي مژده 1742120441 آزاد
93 كشكولي قرقانلو حسينعلي 4269233222 آزاد
95 فواضلي سعيد 1989050557 آزاد
96 مذكر عبداله 1950908135 آزاد
97 موسوي سيده زهرا 4210199801 آزاد
98 نظري گراوند فرشته 1741532418 آزاد
99 منصوري راد مرضيه 1990577210 آزاد
100 منجزي ويسي راضيه 1882443594 آزاد
101 ابراهيم مرفاوي نسرين 1951288351 آزاد
102 باغبان زاده عباس 1990297072 آزاد
103 تقي زاده حيدر 1989858430 آزاد
104 جهاني كرم 4519588030 آزاد
105 شعباني فريبرز 6610032017 آزاد
106 نيازي مقدم احسان 1920266917 آزاد
107 مولا ميلاد 6800015131 آزاد
108 ريحاني افشين 1850331881 آزاد
109 ناصري انتظار 3330142022 آزاد
110 بن رشيد فريده 1815381345 آزاد
111 بهزادمند فاطمه 2003246630 آزاد
112 بغلاني خيريه 1815877154 آزاد
113 معلاپور محمدحسين 1810323071 آزاد
114 مهدي پوربيرگاني سلمان 1960297813 آزاد
115 ملائي شهربانو 1940148421 آزاد
116 ابراهيمي سيدمرتضي 1740425650 آزاد
116 افشين عبدالنبي 4250921654 آزاد
118 معابدي الهام 1861245343 آزاد
119 مريدي محمد 1990797733 آزاد
120 حسيني احمدفداله خليل 2003408258 آزاد
121 نساروند مهرداد 1120088208 آزاد
122 مراديان مولود 1753830885 آزاد
123 قنبري گله فاطمه 1882405218 آزاد
124 قنادزاده مصطفي 1890082694 آزاد
125 علوي اصل حميد 4240115434 آزاد
126 قنواتي عصمت 5279563315 آزاد
126 فتحي مال امير سعيد 1841849537 آزاد
128 احمدي پري 1840201924 آزاد
129 زنگنه علي 1870338571 آزاد
130 حدادي ميعاد 1810269938 آزاد
131 كاوسي زهرا 1940394163 آزاد
132 شيرعلي داود 1850249644 آزاد
133 افشين فرزاد 4250455335 آزاد
134 حميري فاضل 1989949381 آزاد
135 عباسي سپيده 1900374676 آزاد
135 سعادتيان پوريا 1990825771 آزاد
137 برهاني فر مهسا 1990959180 آزاد
138 باراني علي 1741306401 آزاد
139 كي شمس فرناز 1830134159 آزاد
140 رجائيان مهدي 1990899587 آزاد
141 ناظري عبدالكريم 1899929924 آزاد
142 عطائي نسب مليكا 1741968232 آزاد
143 عبادي اصل عباس 1819865002 آزاد
143 ممتازي حسين 1850337535 آزاد
145 حاشيه زهرا 1755130783 آزاد
146 ظاهري شهماروندي راضيه 1911838865 آزاد
147 رستگار مهدي 5269556091 آزاد
148 زلقي احسان 1990555292 آزاد
149 جفتا سيما 4240280583 آزاد
150 خلف فاطمه 1742552935 آزاد
151 بني كعب سكينه 939995115 آزاد
152 جلالي فرد عاطفه 1742130437 آزاد
153 مرادپور اسماعيل 1960069233 آزاد
154 شرافتمند زري 4250148246 آزاد
155 معادي مهاسادات 2282342631 آزاد
156 كربلاوي محمد 1756005346 آزاد
157 سروي سرميداني مهين 1842050370 آزاد
158 سداوي پور عبدالرضا 5299954964 آزاد
159 داورپناه عمار 4240048508 آزاد
160 اسفندياري غريبوند بهمن 1960077244 آزاد
161 زنگنه فاطمه 4810203824 آزاد
162 محمدي علي 1990462561 آزاد
163 عبداللهيان رويا 1741838703 آزاد
164 كرمي اشكفتكي افسانه 2003233695 آزاد
165 احمدپور مرضيه 1830025661 آزاد
166 عبدالهي استركي بهزاد 4172887252 آزاد
167 طينه زاده مازيار 3258281823 آزاد
168 ابراهيمي الهام 1850106258 آزاد
169 صفري زاده مريم 1740692241 آزاد
170 صابري غلامعباس 1951036239 آزاد
170 علي زاده پدرام 1750480387 آزاد
172 زرين ابادي سرور 4510104790 آزاد
173 مرتضوي ايمان 1850361101 آزاد
174 سوداني فاطمه 1950643115 آزاد
175 ايرگ زينب 1750488094 آزاد
176 كلاه كج فرشته 1911844237 آزاد
177 جرفي عارف 1980321515 آزاد
178 حميد حسام 1900008858 آزاد
179 مقدم ناصر 1757719466 آزاد
180 بيدخت محمد 1861745796 آزاد
181 اسدپورجهان اباد ساعد 4220010122 آزاد
182 غفاري خلف محمدي سيدبامشاد 1990915493 آزاد
183 طاهري سيدعبداله 1740800850 آزاد
184 فلاحت پوريا 1850202729 آزاد
185 ولي زاده احسان 2003265368 آزاد
185 حصارنژاد ساسان 5279975621 آزاد
187 موسائي گله توران 5559906263 آزاد
188 حسيني سيدامير 1990525636 آزاد
189 بتوندي زهرا 1870582624 آزاد
190 عفري نژاد مرتضي 1980199167 آزاد
191 علي پورقلعه كره مرتضي 1850200866 آزاد
192 سالمي فر زهرا 1990376398 آزاد
193 نورالدين احمد 4810216152 آزاد
194 تري زنگنه سهيلا 1740622448 آزاد
194 ودادپور سامان 5500044974 آزاد
196 غانمي مهدي 1810342732 آزاد
197 گلخواه اميرمحمد 1815431873 آزاد
198 دشتستاني غلامرضا 1910512095 آزاد
199 هنرمندنيا محمد 1990402836 آزاد
200 حسيني احمدفداله سيداحسان 1990785451 آزاد
201 كعبي زيداني فاطمه 1870635590 آزاد
202 حيدري اصل اسماعيل 1841613770 آزاد
203 فرهادي سدهي الهام 1757055509 آزاد
204 نواصر فاطمه 1742954855 آزاد
205 مرادي محمد 4810171191 آزاد
206 دلفي موسوي اليكا 1743176864 آزاد
207 عبدالهي محمد 1741872340 آزاد
208 محمدي اصل مرتضي 1882369599 آزاد
209 شجاعي مهدي 4240401259 آزاد
210 شاكري كامران 5990065981 آزاد
211 موسوي سيدعلي 1750940442 آزاد
212 شهرياري زهرا 4810242668 آزاد
212 باغ بهشتي محمد 4818868795 آزاد
212 اقاجري مهدي 1850085633 آزاد
215 نيك سرشت سيده فاطمه 5999987644 آزاد
216 قائدرحمتي فرزانه 1920363351 آزاد
217 حدادي رضا 1741372313 آزاد
218 خنفري عاطفه 1810352274 آزاد
218 جهانگيري نصير 5559869181 آزاد
220 اديبي دوغائي ريحانه 1820273261 آزاد
221 طرفي ناهيد 1899835581 آزاد
222 احمدي فاطمه 5269579510 آزاد
223 عبدالخاني حسن 1753605296 آزاد
224 باندري حسين 1830165356 آزاد
225 نجفي حاجيور نازنين 1741265266 آزاد
226 خرم پور مسعود 5279940208 آزاد
227 بختياري يداله 1990698336 آزاد
228 عبديان كيان 4819899228 آزاد
229 خاكي سميه 2002294216 آزاد
230 بابادي محمد 1971596655 آزاد
231 فرهادي مرضيه 1850326193 آزاد
231 منجزي فاطمه 1870258932 آزاد
233 خسروي بابادي سجاد 1960441930 آزاد
234 حقيقي ارزو 1870600576 آزاد
235 خدامرادي كريم 1881595889 آزاد
236 شهبازي فرزانه 1850404526 آزاد
237 حاجيونديوسفي زينت 2003396500 آزاد
238 غافلي سارا 1742015735 آزاد
238 دولتشاهي فر مهرداد 4070393552 آزاد
238 هاشمي زاده سيدنيما 1741517176 آزاد
241 نعمتي مريم 1971703419 آزاد
241 اسمي پور ابراهيم 1911384651 آزاد
243 اميري فاضل 4810065499 آزاد
244 خرم شهاب 1850364230 آزاد
245 فاضلي فاضل 1741913721 آزاد
246 حيدري اختر 4549879785 آزاد
246 ملكي زيبا 1882314794 آزاد
248 عزيزي زهرا 1810306582 آزاد
249 بهمن نژاد احسان 1900294079 آزاد
250 حسيني سيدعامر 1742290922 آزاد
251 سجادي عقيل 1987607597 آزاد
252 اسدي اميربهنام 1830357336 آزاد
253 الهي امين 5279553123 آزاد
254 يوسفي نورالدين وند ارزو 5550097842 آزاد
255 دادفر نيكو 1990659462 آزاد
255 زارعي نژاد كيانوش 1920308318 آزاد
257 اجتهادي مهر فرزاد 6000075601 آزاد
258 براتي زهرا 1861293674 آزاد
259 البوعلي خليل 1899950192 آزاد
260 انوري طاهره 1810183103 آزاد
261 رئيسي زرگري عاطفه 1741241286 آزاد
262 پالش نرگس 2002258023 آزاد
263 طاهري فرزاد 1911107690 آزاد
264 عبادي رويا 1911137239 آزاد
265 پارسه الهام 1870344456 آزاد
265 مولائي علي 1830484664 آزاد
267 متفرقه رستم 5269966271 آزاد
268 قلاوند قيصر 1930367619 آزاد
269 جمشيدي پريسا 4160132091 آزاد
270 فردائي شاهين 1850418543 آزاد
271 بيات حسن 4160179371 آزاد
272 تابع ديبا 1753869285 آزاد
273 صفري زاده سميه 1757891668 آزاد
273 بچيري حسين 1900153807 آزاد
273 اذركمان علي اكبر 6009964571 آزاد
276 طرفي ماجده 1742442056 آزاد
277 حسيني نصر مريم 1742444709 آزاد
278 شاهون وند مريم 1920395741 آزاد
279 محبي نورالدين وند سميرا 1960464515 آزاد
280 عذار ميلاد 1741417996 آزاد
281 بيدلي محسن 1911184067 آزاد
282 اسدي مهدي 1742296531 آزاد
283 مرداسي حافظ 4680104392 آزاد
284 قلخاني يلدا 1850461910 آزاد
285 استادممزائي امين 1990021735 آزاد
286 رئيسي اله كوهي مهرداد 4689883165 آزاد
286 اباد محمدرسول 1740193891 آزاد
288 حجت سعيد 4251302850 آزاد
289 سعيدي فاطمه 1830233009 آزاد
290 قاسمي سوشيانت 1960522639 آزاد
291 بشيري علي 3920435184 آزاد
292 منتظر احسان 1990682561 آزاد
293 اميني نژاد محبوبه السادات 1990852890 آزاد
294 ساعدي نيكو سالومه 1741453968 آزاد
295 محتشمي زاده خديجه 5260801954 آزاد
296 خسروي بالدي علي مراد 4689030219 آزاد
297 كلانتري للري محمد 6639980967 آزاد
298 پرنيان فر پريناز 1882322487 آزاد
299 شهاوند ضيا 1920291555 آزاد
300 يوسفي مهدي 4849353691 آزاد
301 بدري مژگان 4670074229 آزاد
302 پورسيدي جزيره سيدمحمدكاظم 1940136407 آزاد
303 بهرامي علي 2003379010 آزاد
304 خدادادي ارپناهي فاطمه 1960614568 آزاد
305 كاظميان مقدم مينا 1850163464 آزاد
305 حسن زاده سيدمحمدرضا 4810181073 آزاد
307 حسيني برافتابي ليلا 1830547658 آزاد
308 درخشان معصومه 1990075711 آزاد
308 بينش ور علي 1861228155 آزاد
310 محمدپور محبوبه 1971615072 آزاد
311 موسوي سيده فاطمه 1810509793 آزاد
312 فقهي فاطمه 1860311202 آزاد
313 كرمي علي 1880303647 آزاد
314 ملكي شادي 1870249771 آزاد
315 حميد شيما 1741767148 آزاد
316 محمدي واحد فرشته 1930790791 آزاد
317 موسوي سيده فاطمه 1740613694 آزاد
317 زاهد مجتبي 2003169776 آزاد
319 غزلي عبداله 1820124525 آزاد
320 احرار فاطمه 1990819141 آزاد
321 كيوان فرد نگار 1991098413 آزاد
322 لطفي نژاد زهرا 1755125453 آزاد
323 محمدوند ابراهيم 1120134641 آزاد
324 حسيني ابوعلي امين 1861289146 آزاد
325 سپيدكاوياني علي اصغر 4859232461 آزاد
325 هليچي علي 1989873324 آزاد
327 اسمعيل نژاد سيده فاطمه 371691389 آزاد
328 پورحزبا كمال 1898392889 آزاد
329 بوري پور زهره 4810070247 آزاد
330 حسين پور زهرا 10509062 آزاد
331 فاضلي محمدجواد 1989310141 آزاد
332 عبدالخاني فاطمه 5269962993 آزاد
333 اعتصامي فر حسين 1990394868 آزاد
334 هلاليان نژاد علي 1810090652 آزاد
335 لطيفي حسين 1990142842 آزاد
336 صادقي صفورا 1930816189 آزاد
337 موسوي خديجه 1819891453 آزاد
338 عاشوري حسن كياده فاطمه 2709345099 آزاد
338 حاتم نژاد مريم 1830558560 آزاد
338 چهاربنيچه نجف زاده ياسر 1830525034 آزاد
341 محمدشاروني مائده 1990584861 آزاد
342 اميري خنگ حسام 1830420526 آزاد
343 جاودان مريم 5990062664 آزاد
343 خاك پورنژاد فرخنده 1870263200 آزاد
345 صناعي سده زهرا 1819844633 آزاد
346 اسيوند شقايق 1960413651 آزاد
347 وشاحي مصطفي 1741011620 آزاد
348 رزم پا فائزه 2296946623 آزاد
348 قائمي زينب 1900059894 آزاد
348 بيت سياح علي 1989578055 آزاد
351 فردجمشيدي مجيد 1990898475 آزاد
352 نظرپور نسيم 1742732003 آزاد
353 بيگ دلي حديث 1870529693 آزاد
354 جليليان فرزاد 4969255369 آزاد
355 فهيم پور جاويد 5260337905 آزاد
356 عيسوندقلي فاطمه 2001692684 آزاد
357 عيداني معصومه 1850099022 آزاد
358 بهبهاني رامين 1850315779 آزاد
359 مومني پرند 1830523058 آزاد
359 زنگنه حسين 4810273814 آزاد
361 حكيمي پور زري 1829962681 آزاد

 

پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران:

 

ردیف نام خانوادگی نام کد ملی سهمیه نهایی
1 شبيبي سيدعليرضا 1742601146 ایثارگران
2 زرگاني هدي 1951252101 ایثارگران
3 حميدي محمد 1742687271 ایثارگران
4 مالكي فاطمه 1743219237 ایثارگران
5 موسوي نژاد سيدمرتضي 4240247675 ایثارگران
6 پورمحمود پيمان 1990587585 ایثارگران
7 حويدرسفيد محمدرضا 1743038585 ایثارگران
8 خدابخشي زنگوئي انيس 1830175203 ایثارگران
9 عبيات مجتبي 1980276889 ایثارگران
10 سعيديان زهرا 1742911821 ایثارگران
11 خطيبي فاطمه 1930818084 ایثارگران
12 اسماعيلي فر سميه 5269817411 ایثارگران
13 ايقان محمد 1850000530 ایثارگران
14 مطوري الهام 1810133971 ایثارگران
15 اتون مسعود 1850015775 ایثارگران
16 نادكي زينب 1990118844 ایثارگران
17 اهوازيان محمدحسين 1742561837 ایثارگران
18 صيواني اصل يوسف 1756263507 ایثارگران
19 نصيري پژوه بهروز 1990404952 ایثارگران
20 تامرادي محمدامين 1742731041 ایثارگران
21 موسويون شقايق 1850451028 ایثارگران
22 سلامي حنان 1740980328 ایثارگران
23 الماسي محسن 5270063743 ایثارگران
24 سواري فاطمه 1743124422 ایثارگران
25 ملك زاده سامان 1990427571 ایثارگران
26 شموسي حميد 1741671906 ایثارگران
27 پاپي احمد 1920293701 ایثارگران
28 گودرزي محسن 4132588475 ایثارگران
29 رستگاري فر ميلاد 1990615457 ایثارگران
30 زبيدي علي اكبر 1743089562 ایثارگران
31 فرج زاده سرخكي فاطمه 1755036906 ایثارگران
32 فراشي بيرانوند سميرا 4060021547 ایثارگران
33 جاري ندا 1940503531 ایثارگران
34 مرادي فرد مريم 1940333148 ایثارگران
35 دبيري مجتبي 1850196516 ایثارگران
36 صادقي مهشيد 1742957161 ایثارگران
37 حسيني تبار فروغ 4519972299 ایثارگران
38 غلامرضازاده سرور 1990548245 ایثارگران
39 قنواتي علي 1756990050 ایثارگران
40 طاهركهنكي رمضان 1990185266 ایثارگران
41 شريعت نيا محمد 1988587166 ایثارگران
42 كعبي باقر 1820232069 ایثارگران
43 اقاجري شادي 1850333807 ایثارگران
44 طيبي محبوبه 4240033616 ایثارگران
45 مهرجويان فاطمه 5260004612 ایثارگران
46 دريس مسلم محمدرضا 1810001544 ایثارگران
47 علي پور محمد 1920238867 ایثارگران
48 خردوئي نعمت 1861668872 ایثارگران
49 تدين نژاد احمدرضا 1990821480 ایثارگران
50 محسني تبريزي مهسا 1742215572 ایثارگران
51 مياحي سوسن 1740514513 ایثارگران
52 قاسمي طيبه 1830352407 ایثارگران
53 خليلي اسماعيل 4640191561 ایثارگران
54 مقدميان سياحي مصطفي 1757744290 ایثارگران
55 مقاميان زاده زهرا 1990693751 ایثارگران
56 فاطمي راد محمد 1810440319 ایثارگران
57 صالحي رسول 1753670101 ایثارگران
58 غلامي منصور 1860660827 ایثارگران
59 صفري مسلم 2002637547 ایثارگران
60 رجبي مرنديان شهرام 3258931097 ایثارگران
61 زرگاني حسين 1741034000 ایثارگران
62 پوزش يوسف 4810097137 ایثارگران
63 بينش پور مسلم 5500008390 ایثارگران
64 باختر ساجده 1890361860 ایثارگران
65 دريس حميد 1819499936 ایثارگران
66 رضواني نيا محمد 1990723365 ایثارگران
67 مرادي هوشمند 1841594717 ایثارگران
68 سيادت سيدمحمدامين 1810123720 ایثارگران
69 يونسي يوسف 1810223660 ایثارگران
70 شريفي سيدجعفر 1980072833 ایثارگران
71 هيالي عادل 1752456408 ایثارگران
72 موسوي سيده زينب 2003476261 ایثارگران
73 راشدي فرشته 1940390192 ایثارگران
74 زبيدي حديث 1757021507 ایثارگران
75 رموزاده منا 1757430830 ایثارگران
76 الهي سيدمحمد 5999657911 ایثارگران
77 صادق وندبابادي علي 1743300050 ایثارگران
78 عالي نژاد كبري 4073373447 ایثارگران
79 لويمي ميثم 1741662788 ایثارگران
80 مهرخواه مهدي 1753740320 ایثارگران
81 ازرم پويا 4810283615 ایثارگران
82 غنيمي پريسا 1990079938 ایثارگران
83 درويشي ايمان 1741988454 ایثارگران
84 پاهكيده فريدون 4819924516 ایثارگران
85 غبيشاوي سكينه 1751000184 ایثارگران
86 محمديان مريم 1263477690 ایثارگران
87 كيهاني سجاد 1842048066 ایثارگران
87 هاشمي سيدمحمدمهدي 1756049149 ایثارگران
89 شعيبي فاطمه 1740523296 ایثارگران
90 قاسمي رويا 1850237042 ایثارگران

اطلاعیه ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *