رئیس محترم کمیسیون آموزش و پژوهش: جناب آقای دکتر سیاوش شجاع پوریان

   دبیر کمیسیون :آقای دکتر غلامحسن مزارعی


اعضای کمیسیون آموزشو پژوهش آقایان و خانم ها:

یوسف محمد حسینی حاجیور-هادی یزدانی-احسان معاضدی -جبار مسلم پور-مهران لطفی فروشانی-فرزانه حجاز زاده-کریم چعب-حامد بابایی