رسیدگی به شکایت

آئین کار و شرح وظایف کمیسیون بازرسی، نظارت و ماده 55 کانون وکلای دادگستری استان خوزستان لطفا کلیک کنید ....   یکی از اصلی ترین وظایف کانون وکلای دادگستری که مطابق قوانین مرجع صدور پروانه وکالت است،‌ نظارت بر مجوزهای صادره برای وکالت…

کمیسیون ورزش

رئیس کمیسیون ورزش: جناب آقای حافظ سواری  اعضای محترم :خانم ها وآقایان سامی باوی -حسین کوچک- رضا ممبنی- زهرا عسکری - جعفر شیخ مهدی                                 شعبان موسوی  …

مرکز داوری کانون وکلا

برای دریافت اساسنامه  مرکز داوری لطفا کلیک کنید ..... برای دریافت آیین نامه  مرکز داوری کانون لطفا کلیک کنید .....

نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶

نظر به مواد ۱ و۱۰ و ۱۴ و ۱۸ و شق دوم از ماده۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ و۳۳ و ۴۶ قانون وکالت نظامات ذیل را مقرر می‌دارد: فصل اول ـ در تعیین وکلا محدود و کارگشایان و درخواست پروانه وکالت ماده ۱ – رئیس قسمت تشکیلات وکلاء به منظور اجراء تبصره یک قانون وکالت…

مصوبات هیأت مدیره

برای دانلود برنامه تفصیلی کانون وکلای دادگستری خوزستان مصوب جلسه 1398/06/12 لطفا کلیک کنید ...  

کلیه فرم ها

فرم درخواست وکیل سرپرست را از اینجا دریافت کنید.  تقاضا نامه نقل و انتقالات  شماره  یک  را از اینجا دریافت نمایید. تقاضا نامه فرم نقل و انتقالات شماره دو را از اینجا دریافت نمایید. فرم درخواست کار تحقیقی را از ا…